Kinh nghiệm của Nana

Tiêm

Mang đến vẻ đẹp tự nhiên
chỉ với phẫu thuật tiêm đơn giản và an toàn

Hướng dẫn về Thu thập và Sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng

Để cung cấp dịch vụ tư vấn hiệu quả, bệnh viện thẩm mỹ NANA sẽ cần thu thập một số thông tin của khách hàng như dưới đây.

Hạng mục thông tin cá nhân cần thu thập
Họ tên, Số điện thoại
Mục đích Thu thập và Sử dụng
Nhằm tư vấn các vấn đề liên quan tới phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện thẩm mỹ NANA
Thời gian Sử dụng và Lưu trữ
Tới khi kết thúc hoàn toàn quá trình tư vấn

윤곽주사

나나윤곽주사는 얼굴의 불필요한 지방을 녹여
수술없이 갸름한 V라인으로 만들어드립니다.
나나윤곽주사는 얼굴의 불필요한 지방을 녹여
수술없이 갸름한 V라인으로 만들어드립니다.
 • 나나에서 뼈 수술 없이 예쁜 V라인 찾기!

 • 윤곽주사는 성형과 달리 뼈 수술 없이 단 시간내에
  얼굴 윤곽을 개선해주며, 림프선 등을 원활하게 
  순환되도록하여 혈액순환 촉진에 도움이 됩니다. 
  또한 노폐물을 배출시켜 탄력있고 매끈한 피부로 
  만들어드립니다.
  
 • 나나성형외과에서 알려드리는 윤곽성형 vs 윤곽주사

 • 약 3-4개월의 회복기간이 필요한 윤곽수술과는 달리
  윤곽주사는 적은 통증과 간단한 주사시술로
  얼굴 윤곽을 개선해줍니다.
  빠른 시일 안에 육안으로 정리된 얼굴라인을
  확인 할 수 있어 시간과 비용을 절약하고
  싶으신 분들께 적합한 시술입니다.
  

나나성형외과
윤곽주사의 특별함

갸름하게, 탄력있게, 간단하게 완성하는 V라인.

01 시술 전 개개인마다 다른 지방의 두께,
근육의 발달정도, 피부의 상태 등을
정확하게 진단합니다.
02 단순한 주입이 아닌 시술전 본인 개개인의
피부에 맞추어보다 확실한 효과를
만들어드립니다.
03 개인형 맞춤 윤곽주사로 적은 비용으로
가장 만족스러운결과를 위해 노력합니다.
04 윤곽주사는 간단하지만 간단한 시술이 아닙니다.
섬세하고 수많은 임상경험을 가진
전문의 의료진이 직접 시술해 드립니다.

윤곽주사 시술 정보

시술시간

10분 이내

마취방법

마취크림

입원여부

없음

시술효과

즉각적 효과

실밥제거

없음

일상 복귀

바로 가능

내원치료

필요 없음

나나성형외과
윤곽주사
키포인트

나나성형외과윤곽주사
키포인트

섬세한 노하우와 안전한 주사 사용으로
자연스럽고 날렵한 얼굴을 만들어 드립니다.
섬세한 노하우와 안전한 주사 사용으로
자연스럽고 날렵한 얼굴을 만들어 드립니다.

간단한 시술과
즉각적인 효과

10분 미만의 시술시간으로
시술 직후 바로 효과를
확인할 수 있습니다.

지방을 분해하여
피부 탄력이 UP!

얼굴 붓기는 빠지고, 혈액순환
촉진과 노폐물 배출로
피부건강을 잡아줍니다.

수술없이
윤곽라인 개선

둥그스름했던 얼굴라인을
교정함으로써 탄력있고
날렵하게 개선해줍니다.

나나 성형외과가 답해드리는   Q & A

윤곽주사, 모든 병원이
같은상품 인가요?

윤곽주사라 하여 모두 
같은 곳에서 상품화되어
나오는 주사는 없습니다.
병원마다 약물조합으로
제작되며 나나성형외과는
전문 의료진들이 적절한
배합을 통하여 부작용은 
줄이고 효과를 잘 보실 수
있도록 진행하고 있습니다.  

나나 성형외과의 믿음직한 안전 시술 시스템

나나 성형외과의 믿음직한
안전 시술 시스템

철저한 정품·정량 사용

안전성과 효과를 입증받은 정품만을 사용하며,
정품·정량 사용을 준수합니다.
또한 수많은 임상경험을 통하여
시술 노하우를 축적한 의료진이 직접 시술합니다.

위생적인 멸균·소독 시스템

나나 성형외과는 안전을 최우선으로 
생각합니다. 시술로 인한 세균 감염의
부작용을 예방하기 위해 피부 소독과
장비 소독을 철저히 시행합니다.

부작용에 대비한 응급키트 완비

간단한 주사 시술이지만 주사바늘이 신체부위에
직접 삽입되는 만큼 부작용에 대해 철저히 
대비합니다. 응급키트를 완비하여 보다 빠른 
진단과 처치로 환자 안전을 최우선으로 생각합니다.

의료진의 높은 이해도

필러는 비교적 간단한 시술이지만 미세한 차이로
결과가 크게 달라질 수 있습니다.
따라서 임상 경험이 풍부한 나나 성형외과 의료진은
환자 개개인에 맞는 최적의 필러를 추천하고 시술합니다.
a