Bí quyết riêng của thẩm mỹ NANA

SKIN

Không cần tới phương pháp phẫu thuật
nhưng vẫn có làn da trẻ đẹp tự nhiên

Hướng dẫn về Thu thập và Sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng

Để cung cấp dịch vụ tư vấn hiệu quả, bệnh viện thẩm mỹ NANA sẽ cần thu thập một số thông tin của khách hàng như dưới đây.

Hạng mục thông tin cá nhân cần thu thập
Họ tên, Số điện thoại
Mục đích Thu thập và Sử dụng
Nhằm tư vấn các vấn đề liên quan tới phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện thẩm mỹ NANA
Thời gian Sử dụng và Lưu trữ
Tới khi kết thúc hoàn toàn quá trình tư vấn

소프트필

소프트필은 필링 기법으로 레이저 필링 중 약강도의 안전한 필링입니다.
주로 피부 잡티 제거,색소침착 개선,피부결 개선 등의 효과를 보실 수 있습니다.
소프트필은 필링 기법으로 레이저 필링 중 
약강도의 안전한 필링입니다. 
주로 피부 잡티 제거,색소침착 개선,피부결 개선 등의 
효과를 보실 수 있습니다.
 • 생기있는 피부를 되찾아줄 소프트필

 • 소프트필 레이저는 최근 개발 된 레이저로 표피층을
  약하게 벗겨주는 필링기법으로 각질층을 균일하게 
  제거하고 각질과 피지로 막혀있는 모공 입구를 뚫어
  피지가 밖으로 원활하게 배출되도록하는 시술입니다. 
  또한 색소 침착에 효과가 좋은 시술이며, 짧은 
  시간동안만 레이저 빛에 노출되므로 피부 화상에 
  대한 염려를 줄였습니다.

나나성형외과의
소프트필이  특별한  이유

안전한 시술 피부 자극이 덜하고 피부 손상
또는 열 손상의 위험이 없는 안전한 시술입니다.
짧은 시술시간 시술이 간편하고 시간이 짧으며
통증이 거의 없습니다.
일상생활 바로가능 시술 후 즉시 화장이나 면도,
일상생활이 바로 가능합니다
탄력있는 피부로 개선 레이저를 통해 모공벽을
자극하여 늘어난 모공의
탄력을 회복시킵니다.
피부 트러블 감소 레이저로 진피층까지 열을 전달,
콜라겐 섬유를 재생시켜 여드름
자국 감소의 효과가 있습니다.

소프트필 시술정보

시술시간

15~20분

마취방법

마취없음

입원여부

없음

유지기간

6개월

회복

바로가능

내원치료

없음

나나성형외과
소프트필
효과

나나성형외과
소프트필효과

칙칙한 피부톤을 밝게!
잡티는 제거하여 깨끗하고
탄력있는 피부로!
칙칙한 피부톤을 밝게! 
잡티는 제거하여 깨끗하고 
탄력있는 피부로!

다양한
시너지 효과

콜라겐 재생,
주름개선 등 다양한
시너지 효과가 있습니다.

시술시간과 피부
자극은 줄이고

시술 시간이 짧고
피부 자극이 적어 화상의
염려가 적습니다.

수술없이
즉각적인 효과

수술없이 투명하고
탄력있는 피부를 
가질 수 있습니다. 

소프트필궁금하다면?

소프트필 시술 후
주의점
이 있나요?

시술 받은 부분에서 각질이 발생할 수도 있는데
손으로 문지르지않도록 하며, 피부 건조 증상이
있을 때에는 피부 보습을 위한 화장품이나 팩을
발라주시는게 좋습니다. 그리고 박피 효과가 
있는 연고 등은 피하시는 게 좋으며 가벼운
세안이나 메이크업은 당일부터 가능합니다.

시술 시 사용하는
카본크림은 무엇인가요?

기미,잡티,색소침착 등을 완화시키는 레이저
시술과 함께 쓰이는 제품으로 블랙의 특수
제작 된 크림입니다. 시술부위에 크림을
바르고 레이저를 조사하게 되면 카본입자가
모공 속에서 폭파하면서 노폐물을 제거하고
재생을 촉진시키며 피부 개선에 효과를 줍니다.

나나성형외과의
소프트필
이런 분께 추천드려요!

나나성형외과의
소프트필
이런 분께 추천드려요!

수술적인 치료없이도
힘을 잃어 처진 피부에
탄력을 드립니다

 • 01

  피부가 늘어지고 점점
  처지는게 고민이신 분

 • 02

  기미,잡티때문에
  고민이신 분

 • 03

  피부톤이 남들보다
  어두워서 고민이신 분

 • 04

  지속적인 피부 트러블
  때문에 고민이신 분

나나성형외과의 믿음직한 안전 피부 시술 시스템

나나성형외과의
믿음직한 안전 피부 시술 시스템

풍부한 노하우의 전문인력 구성

풍부한 경험과 노하우를 가진 의료진이 직접
시술합니다. 각 분야에 우수한 실력을 가진
의료진이 숙련된 기술과 서비스를 바탕으로
고객 만족을 위해 노력합니다. 

1:1 고객맞춤 뷰티플랜시스템

고객 각각의 상태를 적극 고려합니다.
정확한 진단을 바탕으로 맞춤 피부 시술을
제공하고, 적절한 사후관리를 통해
부작용은 최소로, 효과는 최대로 이끌어냅니다.

세밀한 고객의 피부변화까지 고려

환자도 눈치채지 못하는 작은 변화까지 감안하고
치료과정에서 느끼는 통증을 줄이기 위해
노력합니다. 의료진의 섬세한 배려로 편안하고
효과적인 피부 시술을 제공합니다.

사전 안전성 검증 및 사후관리

나나성형외과는 안전을 최우선으로
생각합니다. 안전성과 유해성 검증을
마친 피부 시술 첨단 장비 보유했으며,
철저한 소독 시스템을 구축하였습니다.

학술 세미나를 통한 부작용 예방

나나성형외과는 새로운 신 의료기술과
치료를 끊임없이 연구합니다.
각종 학회 참여와 논문 출품 및 세미나를
통하여 부작용 최소화에 노력합니다.