Bí quyết riêng của thẩm mỹ NANA

SKIN

Không cần tới phương pháp phẫu thuật
nhưng vẫn có làn da trẻ đẹp tự nhiên

Hướng dẫn về Thu thập và Sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng

Để cung cấp dịch vụ tư vấn hiệu quả, bệnh viện thẩm mỹ NANA sẽ cần thu thập một số thông tin của khách hàng như dưới đây.

Hạng mục thông tin cá nhân cần thu thập
Họ tên, Số điện thoại
Mục đích Thu thập và Sử dụng
Nhằm tư vấn các vấn đề liên quan tới phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện thẩm mỹ NANA
Thời gian Sử dụng và Lưu trữ
Tới khi kết thúc hoàn toàn quá trình tư vấn

더마스탬프MGF

더마스탬프MGF는 주로 넓은 모공, 흉터에 미세바늘이 부착 된
스탬프를 이용하여 피부 깊숙이 약품 또는 화장품을 흡수시켜 피부 재생을 도와주는 시술입니다.
더마스탬프MGF는 주로 넓은 모공, 흉터에 미세바늘이 부착 된
스탬프를 이용하여 피부 깊숙이 약품 또는 
화장품을 흡수시켜 피부 재생을 도와주는 시술입니다.
 • 넓어진 모공을 쫀쫀하게 더마스탬프 MGF

 • 더마스탬프는 도장 모양의 손잡이에 140개의 
  미세바늘이 달려있는 스탬프 형태의 의료기기입니다. 
  미세바늘을 통해 표피의 손상을 줄이고 진피층에 
  직접적인 자극을 주게 됩니다. 진피층 자극을 통해 
  콜라겐 재생을 유도하고, 재생에 도움이 되는 
  성장인자를 전달합니다.
  

나나성형외과의
더마스탬프MGF가  특별한  이유

짧은 시술시간 시술이 간편하고 짧은 시간내에 가능합니다.
빠른 회복기간 시술 후 다음날부터
일상생활이 바로 가능합니다.
탄력있는 피부로 개선 바늘이 모공벽을 자극하여 늘어난
모공의 탄력을 회복시킵니다.
피부 트러블, 흉터 감소 콜라겐 섬유를 재생시켜 여드름,
흉터 자국 감소의 효과가 있습니다.

더마스탬프MGF 시술정보

시술시간

10~15분

마취방법

연고마취

입원여부

없음

유지기간

6개월

회복

바로가능

내원치료

없음

나나성형외과
더마스탬프MGF
효과

나나성형외과
더마스탬프MGF효과

보기 싫었던 여드름과
흉터를 말끔히 제거하여
깨끗한 피부로!
보기 싫었던 여드름과
흉터를 말끔히 제거하여
깨끗한 피부로!

다양한
시너지 효과

콜라겐 재생,
주름개선 등 다양한
시너지 효과가 있습니다.

자국없이
자연스럽게!

침의 두께가 0.3mm이므로 
자국이 남지않아 일상에
지장을 거의 주지 않습니다.

빠른 회복,
빠른 일상으로!

시술 다음날부터
세안, 화장이
가능합니다.

다른 시술에 비해
적은 부작용

피부가 붉어지거나 
건조함이 다른 시술에 
비해 약합니다.

더마스탬프MGF궁금하다면?

셀프로 하는것과 병원에서
하는 차이
는 무엇인가요?

더마스탬프 시술은 스탬프가 미세 상처를 내어
세포 스스로가 자연적으로 재생하도록 하는
시술입니다. 전문가와 달리 집에서 셀프로 
하시게되면 생각보다 피부 내에 더 많은 상처를 
내어 더 모공이 넓어진다거나 흉터가 생길 수도 
있습니다.

더마스탬프MGF 시술 후
주의점
이 있나요?

시술 후 물집,딱지 등이 발생할 수 있으며
그럴 경우에는 자극적인 세안이나 진한 화장은
피해주시는 것이 좋습니다. 그리고 얼굴이
붉어지거나 따가움이 느껴질 때는 정상 
반응이며, 피부가 당기는 느낌이 들 때에는
보습제와 재생크림을 발라주시는 것이 
좋습니다. 마지막으로 외출 시에는 햇빛에 
장시간 노출 되는 것은 피하시고, 썬크림을 
바르시는 것이 좋습니다.

나나성형외과의
더마스탬프MGF
이런 분께 추천드려요!

나나성형외과의
더마스탬프MGF
이런 분께 추천드려요!

수술적인 치료없이도
피부 재생을 도와드립니다.

 • 01

  노화피부, 재생, 주름,
  리프팅 효과를 원하시는 분

 • 02

  모공이 넓어서 축소를
  원하시는 분

 • 03

  활동성 여드름, 피부의 각종
  흉터 치료를 원하시는 분

 • 04

  탈모 치료가
  필요하신 분

 • 05

  비후성 반흔(켈로이드)의
  치료를 원하시는 분

나나성형외과의 믿음직한 안전 피부 시술 시스템

나나성형외과의
믿음직한 안전 피부 시술 시스템

풍부한 노하우의 전문인력 구성

풍부한 경험과 노하우를 가진 의료진이 직접
시술합니다. 각 분야에 우수한 실력을 가진
의료진이 숙련된 기술과 서비스를 바탕으로
고객 만족을 위해 노력합니다. 

1:1 고객맞춤 뷰티플랜시스템

고객 각각의 상태를 적극 고려합니다.
정확한 진단을 바탕으로 맞춤 피부 시술을
제공하고, 적절한 사후관리를 통해
부작용은 최소로, 효과는 최대로 이끌어냅니다.

세밀한 고객의 피부변화까지 고려

환자도 눈치채지 못하는 작은 변화까지 감안하고
치료과정에서 느끼는 통증을 줄이기 위해
노력합니다. 의료진의 섬세한 배려로 편안하고
효과적인 피부 시술을 제공합니다.

사전 안전성 검증 및 사후관리

나나성형외과는 안전을 최우선으로
생각합니다. 안전성과 유해성 검증을
마친 피부 시술 첨단 장비 보유했으며,
철저한 소독 시스템을 구축하였습니다.

학술 세미나를 통한 부작용 예방

나나성형외과는 새로운 신 의료기술과
치료를 끊임없이 연구합니다.
각종 학회 참여와 논문 출품 및 세미나를
통하여 부작용 최소화에 노력합니다.