Bí quyết riêng của thẩm mỹ NANA

SKIN

Không cần tới phương pháp phẫu thuật
nhưng vẫn có làn da trẻ đẹp tự nhiên

Hướng dẫn về Thu thập và Sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng

Để cung cấp dịch vụ tư vấn hiệu quả, bệnh viện thẩm mỹ NANA sẽ cần thu thập một số thông tin của khách hàng như dưới đây.

Hạng mục thông tin cá nhân cần thu thập
Họ tên, Số điện thoại
Mục đích Thu thập và Sử dụng
Nhằm tư vấn các vấn đề liên quan tới phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện thẩm mỹ NANA
Thời gian Sử dụng và Lưu trữ
Tới khi kết thúc hoàn toàn quá trình tư vấn

CO2레이저

CO2레이저는 짧은 시간안에 고강도의 레이저를 집중조사하여
열 손상을 최소화하여 주근깨,점,검버섯 등을 제거해주는 시술입니다.
CO2레이저는 짧은 시간안에 
고강도의 레이저를 집중조사하여 
열 손상을 최소화하여 주근깨,점,검버섯 등을 
제거해주는 시술입니다.
 • 잡티 사라지지 않는다면 CO2레이저

 • 0.600mm의 파장을 이용한 탄산가스 레이저로 
  이산화탄소 레이저광은 반사와 산란이 적어 표적에 
  대부분의 에너지를 집중 조사할 수 있어 점,주근깨,
  사마귀,쥐젖,비립종 등을 제거하는데 효과적 입니다. 
  조직을 기화하여 파괴하는 방법과 절개하는 방법 
  두 가지로 활용되며 크기와 깊이에 따라 1~2회 
  추가시술이 필요할 수 있습니다.

나나성형외과의
CO2레이저가  특별한  이유

안전한 시술 피부 자극이 덜하고 피부 손상
또는 열 손상의 위험이 없는
안전한 시술입니다.
짧은 시술시간 시술이 간편하고 짧은 시간내에 가능합니다.
빠른 회복기간 시술 후 일상생활이
바로 가능합니다.
피부손상을 최소화 피부 조직의 손상을
최소화하여 시술을 진행합니다.

CO2레이저 시술정보

시술시간

10~15분

마취방법

연고마취

입원여부

없음

유지기간

6개월

회복

바로가능

내원치료

없음

나나성형외과
CO2레이저
효과

나나성형외과
CO2레이저효과

보기 싫었던 여드름과
흉터를 말끔히 제거하고
모공수축까지!
보기 싫었던 여드름과
흉터를 말끔히 제거하고
모공수축까지!

다양한
시너지 효과

콜라겐 재생, 흉터 제거,
주름개선 등 다양한
시너지 효과가 있습니다.

다른 시술에 비해
적은 부작용

치료 후 통증이나 
부종, 세균감염이
적습니다

피부질환에
효과적인 시술

피부질환 또는 검버섯,
잡티 등 색소성 병변에
효과가 좋습니다.

CO2레이저궁금하다면?

CO2레이저 걱정되는데
안전한가요?

CO2레이저는 출혈이 적어 치료 후 
통증이나 부종이 적으며, 조직을 
증발시키면서 소작파괴하므로 
세균 감염이 적습니다. 

CO2레이저 시술 후
주의점
이 있나요?

시술 당일에 세안은 피해주시고, 
다음날부터는 가벼운 세안이 가능합니다.
그리고 물집,딱지 등이 발생할 경우에는
피부가 당기거나 건조하지 않도록 보습제와
재생크림 등을 발라주시는 것이 좋고, 시술 
부위 크기에 따라 깔끔히 제거가 되지않는 
경우가 있는데 1-2회 추가 시술을 받으셔야
하는 경우가 발생 할 수도 있습니다.

나나성형외과의
CO2레이저
이런 분께 추천드려요!

나나성형외과의
CO2레이저
이런 분께 추천드려요!

수술적인 치료없이도
각종 흉터 제거 및 주름 개선을
도와드립니다.

 • 01

  노화피부, 재생, 주름,
  리프팅 효과를 원하시는 분

 • 02

  주근깨,검버섯,쥐젖,사마귀 등
  제거를 원하시는 분

 • 03

  피부의 각종 흉터
  제거를 원하시는 분

 • 04

  일반 레이저 치료로
  효과를 보지 못하신 분

나나성형외과의 믿음직한 안전 피부 시술 시스템

나나성형외과의
믿음직한 안전 피부 시술 시스템

풍부한 노하우의 전문인력 구성

풍부한 경험과 노하우를 가진 의료진이 직접
시술합니다. 각 분야에 우수한 실력을 가진
의료진이 숙련된 기술과 서비스를 바탕으로
고객 만족을 위해 노력합니다. 

1:1 고객맞춤 뷰티플랜시스템

고객 각각의 상태를 적극 고려합니다.
정확한 진단을 바탕으로 맞춤 피부 시술을
제공하고, 적절한 사후관리를 통해
부작용은 최소로, 효과는 최대로 이끌어냅니다.

세밀한 고객의 피부변화까지 고려

환자도 눈치채지 못하는 작은 변화까지 감안하고
치료과정에서 느끼는 통증을 줄이기 위해
노력합니다. 의료진의 섬세한 배려로 편안하고
효과적인 피부 시술을 제공합니다.

사전 안전성 검증 및 사후관리

나나성형외과는 안전을 최우선으로
생각합니다. 안전성과 유해성 검증을
마친 피부 시술 첨단 장비 보유했으며,
철저한 소독 시스템을 구축하였습니다.

학술 세미나를 통한 부작용 예방

나나성형외과는 새로운 신 의료기술과
치료를 끊임없이 연구합니다.
각종 학회 참여와 논문 출품 및 세미나를
통하여 부작용 최소화에 노력합니다.